Voorwaarden

1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties die Schiermonnikoog.com te huur aanbiedt.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip huurder en u verstaan: de persoon die met Schiermonnikoog.com een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip "gebruiker" (hieronder ook wel genoemd "gast") wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Reserveringen

2.1 Schiermonnikoog.com neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig.
2.2 Indien Schiermonnikoog.com uw reservering in behandeling neemt, zendt Schiermonnikoog.com u een bevestiging, tevens factuur, binnen 48 na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Schiermonnikoog.com
2.3 Bent u binnen 48 uur na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met Schiermonnikoog.com, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.4 Tussen u en Schiermonnikoog.com komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Schiermonnikoog.com de reservering aan u heeft bevestigd.
2.5 De overeenkomst betreft huur van accommodaties voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. Uw overeenkomst

Indien Schiermonnikoog.com door overmacht gedwongen is een uw reservering geheel of gedeeltelijk te annuleren, is Schiermonnikoog.com op generlei wijze aansprakelijk te stellen.
Schiermonnikoog.com zal bij beschikbaarheid een alternatief aanbieden. Indien u hier niet mee akkoord gaat krijgt u het gehele bedrag terug welke u voor de reservering heeft betaald.

4. Wijzigingen in de overeenkomst

4.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Schiermonnikoog.com niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Schiermonnikoog.com om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Schiermonnikoog.com uw wijzigingen accepteert, zal Schiermonnikoog.com wijzigingskosten bij u in rekening brengen indien deze van toepassing zijn.
4.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 14 dagen na het maken van de reservering zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
4.3 Indien Schiermonnikoog.com door overige omstandigheden een wijziging in een door u geboekte reservering dient te maken met betrekken tot type accommodatie of periode van het verblijf , kan Schiermonnikoog.com u een passend alternatief bieden.

5. In-de-plaatsstelling

5.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Schiermonnikoog.com
5.2 Indien u en Schiermonnikoog.com overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Schiermonnikoog.com voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 4.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

6. Prijzen

6.1 U bent aan Schiermonnikoog.com verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering.
6.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Schiermonnikoog.com is verzonden.
6.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6.4 Schiermonnikoog.com heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Schiermonnikoog.com geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

7. Extra kosten

U/de huurder is behalve de huurprijs ook afhandelingskosten, kosten voor bedlinnen, schoonmaak en toeristenbelasting verschuldigd.

8. Betalingen

8.1 Na het boeken kan de volledig verschuldigde bedrag direct per iDEAL of PayPal betaald worden. Indien u het bedrag direct handmatig wilt overmaken is dit ook mogelijk.
8.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Schiermonnikoog.com uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang als vermeld in de bevestiging van de reservering. U kunt dit handmatig overmaken of de betaal-link afwachten die u 9 weken voor aankomst ontvangt.
8.3 Bij reserveringen binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf dient het totaal te betalen bedrag direct bij de reservering te worden voldaan. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Schiermonnikoog u het gebruik van de accommodatie ontzeggen.
8.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Indien(tijdige) betaling uitblijft, is Schiermonnikoog.com gerechtigd de overeenkomst te ontbinden (annuleren). U bent aansprakelijk voor alle schade die Schiermonnikoog.com als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Schiermonnikoog.com in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Schiermonnikoog.com heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.

9. Aankomst en vertrek

9.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.
9.2 Indien u de overeenkomst met Schiermonnikoog.com voor langere duur dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Schiermonnikoog.com daarmee schriftelijk akkoord gaat, is Schiermonnikoog.com steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.
9.3 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Schiermonnikoog.com. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

10. Reglementen

10.2 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van Schiermonnikoog.com voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
10.5 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
10.6 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.
10.7 De huurder dient de accommodatie bezemschoon achter te laten, hetgeen het volgende inhoudt: alles schoon afgewassen, vaatwasser leeg, vuilniszakken in de daarvoor bestemde container, dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde en het linnen vóór 10.00 uur aan de weg te zetten, koelkast leeg, alle etenswaren verwijdert en de vloer aangeveegd.
10.9 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren van Schiermonnikoog.com

11. Huisdieren

Afhankelijk van de accommodatie worden maximaal één of twee huisdieren van de huurder of gebruikers door Schiermonnikoog.com toegelaten. De huisdieren dient u direct bij de reservering op te geven. Er wordt door Schiermonnikoog.com een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u zal worden voldaan. Huisdieren worden niet toegestaan bij alle accommodaties. Indien er huisdieren zijn toegestaan staat dit vermeld bij de desbetreffende accommodaties van Schiermonnikoog.com

12 Gebruik accommodatie; inventaris

12.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, en voor het gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.
12.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Schiermonnikoog.com en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

13. Annuleringskosten

13.1 Binnen 14 dagen na het maken van de reservering, kan de reservering kosteloos worden geannuleerd tenzij de reservering 4 weken of korter voor aanvang van uw verblijf is gedaan.
13.2 Indien een reservering wordt geannuleerd na 14 dagen na het maken van de reservering, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten zijn bij annulering tot 10 weken voor de dag van aankomst 10% van het totaalbedrag en bij annulering tot 4 weken voor de dag van aankomst 50% van het totaalbedrag en bij annulering korter dan 4 weken voor aankomst of later het volledige totaalbedrag.
13.3 U kunt zich tegen annuleringsrisico?s verzekeren door een annuleringsverzekering af te sluiten.
13.4 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

14. Overmacht en wijziging

14.1 In het geval Schiermonnikoog.com al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Schiermonnikoog.com binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.). De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door Schiermonnikoog.com is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van Schiermonnikoog.com voordoen. Schiermonnikoog.com zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten.
14.2 Overmacht aan de zijde van Schiermonnikoog.com bestaat indien Schiermonnikoog.com in de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Schiermonnikoog.com, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

15. Opzegging

Schiermonnikoog.com heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Schiermonnikoog.com treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook in gebreke blijven van de verhuurder.
16.2 Schiermonnikoog.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van accommodatie van Schiermonnikoog.com, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Schiermonnikoog.com of (één van) haar werknemers.
16.3 Schiermonnikoog.com is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
16.4 U/de huurder en iedere gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie of andere eigendommen van Schiermonnikoog.com ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op de accommodatie bevinden.
16.5 U/ de huurder vrijwaart Schiermonnikoog.com voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden.
16.6 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

17. Klachten

Ondanks de zorg en de inspanning van Schiermonnikoog.com kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw accommodatie.
Heeft u klachten over de schoonmaak van uw accommodatie, dan dient u dezelfde dag nog contact op te nemen met de eigenaar/beheerder. Deze stuurt dan iemand om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw klacht niet geaccepteerd, aangezien er door eigenaar/verhuurder niets te controleren valt. Heeft u grote klachten op een ander gebied, dan dient u dit op de aankomst dag voor 17.00 uur te melden bij de eigenaar/beheerder. Indien u later aankomt, dient u klachten uiterlijk op de volgende dag te melden voor 12.00 uur. Later kan uw klacht niet meer in behandeling worden genomen.

18. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen u en Schiermonnikoog.com is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. éé

19. Privacy

19.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven.
19.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.
19.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@schiermonnikoog.com.

20. Algemeen

20.1 Schiermonnikoog.com zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.
20.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden Schiermonnikoog.com niet.
20.3 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties van algemene voorwaarden.

Over Schiermonnikoog.com